Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού


Άρθρο 43: ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ – Αποχαρακτηρισμός αθλητικού τόξου ως όπλου :

Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2168/1993, όπως ισύει, τα αγωνιστικά τόξα που κατέχονται ή και χρησιμοποιούνται από αθλητές τοξοβολίας, κατόχους δελτίου αθλητικής ιδιότητας νομίμως εκδοθέν από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, κατά την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες τοξοβολίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής αγωνιστικού τόξου, οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων και των κατόχων αγωνιστικού τόξου, οι διαδικασίες εισαγωγής – εξαγωγής αθλητικών τόξων από αθλητικές αποστολές του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους σε επίσημους αθλητικούς αγώνες καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια.

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2016

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ- ΣΥΝΘΕΤΟ- TRADITIONAL -BARE BOW         ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ